. `

Połączenie spółek

Połączenie spółki KOTRAK S.A. z Kotrak-Med Sp. z o.o.

W dniu 26 sierpnia 2019 r. zarządy spółek KOTRAK S.A. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Zachód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000704357) i Kotrak-Med Sp. z o.o. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Zachód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 404119) uzgodniły plan połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych (Kotrak-Med Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (KOTRAK S.A.). Spółki uzgodniły i sporządziły Plan Połączenia zgodnie z art. 498 oraz 499 kodeksu spółek handlowych o treści jak w załączniku.

 

Połączenie spółki KOTRAK S.A. z Kotrak-Med Sp. z o.o.